Deutsches Verwaltungsblatt : DVBl

Biblioteca: Biblioteche UniTrento, BUC. Ultime 2 annate sala 0B, annate precedenti Deposito 1, Modalità di consultazione

Note: Fus. di: DEUTSCHE VERWALTUNG e di: REICHSVERWALTUNGSBLATT

Cartaceo (e/o DVD, CD-ROM, microfilm, ecc.)

Disponibile dal 1950
ISSN: 0012-1363

Nuova ricerca